И́лльэ ньэ́молҕилэ! Ньидьэрпэй сукунмолҕалэк!

САХА-ПЕЧАТЬ, Илкэн. Мэт ии́лул шоромоньýлпэ! Ми́нҥик мит лостабии́нуйэ ажуýпэ И́лльэ́ ньэ́молҕилҥин. И́лльэ́ ньэ́молҕил кэ́йгэн чумý омосьоóнгэлэ! Тит нумэгэ́ чуөтэ омóгэн! (язык лесных юкагиров)

 

 

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА

Слова Р. Кудашевой, муз. Л. Бекмана.
Перевод на язык лесных юкагиров Л. Деминой

Укэ́йльэл йообии шөльиэнраá,
Чоммýт, омóсь оҕоóй,
Таат чиэ́дьэмэ, аай пугэмэ́
Тудэ́л дьэльооноҥоóй.

Анҕáйэ пуйм, йахтаáнудэ:
“Иҥрýнук, байуу-баа!”
Пукэльэлэ́ шартаáнуннум:
” Йархаáтэй шөльиэнраá!”

Чолҕóро мэнмэгиэ́нуннуй
Таҥ шөлиэнраá архаá,
Шойбэ́й көдиэ́лэк, йóҕумут,
Аай шубэндьии́ адаá.

Йуөк, йообии молҕó холилэ́к
Пукэльэгэ́н мэдýл,
Таа, омдýт, йахадаáсьэлэк
Мидьии́лэ абудýм.

Тамýн лоси́лэк хóнтомлэ,
Таа пулундиэ́к модóй,
Чинэ́м мит шөлиэнраáгэлэ,
Шобýлги таат ходоóй.

Ии́льисьэ шөльиэнраáдиэлэк
Киэсь прáздниккэ мити́н,
Нингоó, нингоó айаáлгэлэ
Мит уөрпэҥин кэсьии́м.

*шөльиэнраá – кедровый стланик, ветвями которого на Верхней Колыме украшают дом на Новый год.

(дословный перевод с юкагирского)

Выросла в лесу ёлочка,
Став большой, хорошо стоит,
Так зимой, также летом
Она зелёная.

Метель, поёт напевая:
“Засыпай, баю-бай!”
Снегом укрывает:
“Замёрзнет ёлочка!”

Зайчик скачет
Возле той ёлочки,
Серый волк, сердясь,
Тоже бегает там.

Смотри, в лесу шум
По снегу слышится,
Там, спеша, лошадка
Сани тащит.

Она дрова везёт,
Там старичок сидит,
Срубил нашу ёлочку,
Веточки так лежат.

Красивая ёлочка
На праздник к нам пришла,
Много, много радости
Нашим деткам принесла.

Ньидьэрпэй сукунмолҕалэк! Эл йамдьильэҥик, мааруолдэҥ эньҥик! Хойндьаайлэлэк! (язык тундренных юкагиров)

 

Өнҥиэдиэлиэ (Ёлочка)

Перевод на язык тундренных юкагиров Н.Курилова

Өнҥиэдиэлиэ саан мургэҕа

Аҕуонь, нотиначиий.

Лэwээймэдэҥ, хандьэмэҕа –

Пуҥуонь, хомодньачиий.

Йахтэй, эwдийэ кэриэрэ:

«Йандуук, ааwэк – бай-бай!»

Эримэлэк лалwарээйрэҥ,

Монтэм: «Ан – пугуоҕан!»

Wорпэй ойэгэ өлкиэтэй

Өнҥиэдиэлиэ пөмниир.

Көнмэдэҕэ хаалидьэткэ

Иилwэч, көрэл: «У-уу! »

О, мөндьиэк! Мит саан мургэҕа

Чуҥдидьэн мөҥөрги.

Мирар оорэй йоходилэ

Мэт нондачиий – уулги…

Саалэк тууньэй лалимэҕэ,

Хайчиэ нонҕа лаwнум:

Мэ чаwльэлум өнҥиэдиэлэ –

Йоко мэ кэwрэйнум…

Өнҥиэдиэлиэ таат идьирэ,

Хойндьаайлэҕэ – чииҕа:

Ньидьэрпэй сукунмольҕалҕа,

Уорпэ пуҥуориилҕа!

Поет Анна Помогаева

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *